fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mšljenja Uprave za indirektno oporezivanje

UPUTSTVO O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA MIŠLJENJA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet) Ovim uputstvom bliže se propisuju uslovi i postupak za davanje mišljenja u vezi sa bitnim pitanjima koja se odnose na porez na dodatu vrijednost, akcizu i putarinu, rokovi za davanje mišljenja i visina troškova koji se plaćaju za davanje mišljenja.

Član 2.

 (Izuzeće u primjeni) Ovo uputstvo se ne primjenjuje na postupak davanja obavezujućih informacija koje izdaje nadležna organizaciona jedinica Sektora za carine u skladu sa Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) i Odlukom o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06 i 57/08), kao ni na postupak davanja pismenih informacija (obavještenja) koje izdaje Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju – Grupa za informisanje obveznika u skladu sa čl. 17. i 49. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 3.

 (Pravni osnov) Pravni osnov za mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje sadržan je u odredbama: a) člana 17. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje i b) čl. 50. i 51. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 4.

(Definicije) Pojmovi koji se koriste u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja: a) “poreski obveznik” podrazumijeva poreskog obveznika u smislu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05 i 100/08) i člana 12. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 49/14 i 60/14) koji je kod Uprave za indirektno oporezivanje registrovan kao obveznik poreza na dodatu vrijednost i/ili akcize, b) “zahtjev za mišljenje” podrazumijeva zahtjev za mišljenje iz člana 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, c) “mišljenje” podrazumijeva mišljenje iz čl. 50. i 51. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, d) “prijava samooporezivanja” podrazumijeva prijavu poreza na dodatu vrijednost i prijavu akcize koju podnosi poreski obveznik, e) “Uprava” podrazumijeva Upravu za indirektno oporezivanje.

DIO DRUGI – MIŠLJENJE POGLAVLJE I. ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE

Član 5.

(Podnošenje zahtjeva za mišljenje) Zahtjev za mišljenje podnosi se Odjeljenju za pravne poslove – Grupi za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza.

Član 6.

(Predmet zahtjeva za mišljenje) Predmet zahtjeva za mišljenje može biti pitanje koje se odnosi samo na jedan konkretan problem, odnosno nejasnoću.

Član 7.

(Uslovi za podnošenje zahtjeva za mišljenje) Zahtjev za mišljenje može se podnijeti prije: a) preduzimanja radnji koje utiču na nastanak prava i obaveza po osnovu indirektnih poreza (npr. prije postupka kontrole koja obuhvata i radnju o kojoj se traži mišljenje, prije podnošenja prijave samooporezivanja u kojoj bi trebalo da budu sadržani podaci za slučaj iz predmetnog zahtjeva…), b) podnošenja prijave samooporezivanja, ukoliko se pitanje iz zahtjeve odnosi na podatke sadržane u prijavi, c) preduzimanja radnji koje utiču na poštivanje bilo kojih drugih obaveza indirektnih poreza određenih odredbama čl. 7. do 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 8.

(Obrazac zahtjeva za mišljenje) Zahtjev za mišljenje se podnosi na obrascu (Obrazac “ZM”), koji je sastavni dio ovog uputstva.

Član 9.

(Dokumentacija uz zahtjev za mišljenje) Uz obrazac zahtjeva za mišljenje prilaže se postavljeno pitanje iz člana 6. Uputstva, dokumentacija koja se odnosi na postavljeno pitanje i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Član 10.

 (Visina troškova) (1) Podnosilac zahtjeva za mišljenje plaća administrativnu taksu iz tarifnog broja 95. i administrativnu taksu na podnesak iz tarifnog broja 83. Zakona o administrativnim taksama (“Službeni glasnik BiH”, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08 i 98/12). (2) Ako preduzimanje određenih radnji (vještačenja, analize i dr.) u postupku davanja mišljenja zahtijeva eventualne dodatne troškove, od podnosioca se zahtijeva plaćanje istih.

POGLAVLJE II. POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA MIŠLJENJE

Član 11.

 (Otklanjanje nedostataka) (1) Ako se u postupku po zahtjevu za mišljenje utvrdi da zahtjev nije podnesen na obrascu iz člana 8. Uputstva ili da je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Uprava podnosioca zahtjeva o tome pismeno obavještava i nalaže mu da navedene nedostatke otkloni u roku od pet dana od dana prijema obavještenja. (2) Ukoliko podnosilac zahtjeva za mišljenje ne otkloni nedostatke u roku iz stava (1) ovog člana, isti se pismenim putem obavještava da se njegov zahtjev neće razmatrati.

Član 12.

(Prethodna provjera) (1) Prije izrade mišljenja, Grupa za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza je dužna izvršiti provjeru da li su od strane Uprave ili od strane podnosioca zahtjeva za mišljenje preduzete radnje iz člana 7. Uputstva, koje se odnose na pitanje za koje se traži mišljenje. (2) Provjera iz stava (1) ovog člana se vrši podnošenjem zahtjeva nadležnoj organizacionoj jedinici za kontrolu u Sektoru za poreze. (3) Na zahtjev iz stava (2) ovog člana organizaciona jedinica Uprave kojoj je upućen zahtjev dužna je dostaviti pismeni odgovor u kojem će se izjasniti o ispunjenosti uslova za davanje mišljenja, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva. (4) Ukoliko nadležna organizaciona jedinica Sektora za poreze utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. Uputstva, podnosilac zahtjeva se pismeno obavještava da se njegov zahtjev neće razmatrati.

POGLAVLJE III. SADRŽAJ I ROKOVI ZA IZRADU MIŠLJENJA

Član 13.

(Sastavni dijelovi mišljenja) Mišljenje sadrži: a) broj i datum mišljenja, b) podatke o podnosiocu zahtjeva za mišljenje (naziv, sjedište, identifikacioni broj), c) broj i datum zahtjeva za mišljenje, d) označenje pitanja za koje se traži mišljenje, e) mišljenje o pitanju iz zahtjeva, sa naznakom pravnog osnova, f) navođenje dokumenata i činjenica na osnovu kojih je dato mišljenje, g) naznaku da je mišljenje obavezujuće za organizacione jedinice Uprave samo u odnosu na podnosioca zahtjeva, h) naznaku da je mišljenje obavezujuće u onoj mjeri u kojoj su podaci koje je obveznik predočio u postupku podnošenja zahtjeva istiniti i tačni,

i) naznaku da mišljenje nije obavezujuće za neriješene žalbe, prigovore i postupke koji su već pokrenuti prije podnošenja zahtjeva, j) naznaku da se na mišljenje ne može izjaviti žalba, k) potpis ovlašćenog lica i pečat Uprave.

Član 14.

(Rok za izradu mišljenja) (1) Rok za izradu mišljenja je 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva za mišljenje. (2) Rok iz stava (1) ovog člana može biti i duži u slučaju kada je za postupanje po zahtjevu za mišljenje potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

(Sastavni dio Uputstva) Sastavni dio ovog uputstva čini obrazac Zahtjeva za mišljenje “ZM”.

Član 16.

(Postupanje po podnesenim zahtjevima) Na zahtjeve podnesene do dana stupanja na snagu ovog uputstva primjenjivaće se odredbe Uputstva o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/07).

Član 17.

 (Prestanak važenja ranijeg Uputstva) Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/07).

Član 18.

(Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objaviće se i na internet stranici Uprave.

Related Posts