Discy Latest Pitanja

Možemo li zaračunavati zakonsku zateznu kamatu za neblagovremeno plaćanje i onda kada takva kamata nije definisana u ugovorima sa korisnicima naših usluga, niti je iskazana na ispostavljenim računima? Da li bismo bili obavezni zaračunavati zateznu kamatu ukoliko bismo je ugovorili ...