Discy Latest Pitanja

  • 0

Kakve pravne posljedice proizvodi činjenica da je Federalno ministarstvo finansija, kao drugostepeni organ, donijelo svoje rješenje po našoj žalbi na rješenje prvostepenog organa tek nakon godinu i više dana od dana podnošenja žalbe, iako je to po pozitivnim propisima bilo ...

  • 0

Od Vanjskotrgovinske komore BiH redovno dobijamo kvartalne obračune za članarinu koje je obračunata na ukupnu vrijednost izvršenog izvoza po stopi od 0,1%, u skladu sa Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Odlukom o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH propisana je osnovica, stopa ...

  • 0

Naša firma treba da zapošljava 39 lica sa invaliditetom, a trenutno zapošljavamo 21 lice sa invaliditetom, što znači da smo prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom obavezni plaćati naknadu za zapošljavanje lica sa invaliditetom na ...