Discy Latest Pitanja

Možemo li zaračunavati zakonsku zateznu kamatu za neblagovremeno plaćanje i onda kada takva kamata nije definisana u ugovorima sa korisnicima naših usluga, niti je iskazana na ispostavljenim računima? Da li bismo bili obavezni zaračunavati zateznu kamatu ukoliko bismo je ugovorili ...

Naša firma treba da uplati naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma u Brčko Distriktu. S obzirom na to da ne postoji uputstvo za uplatu ove naknade, potrebni su nam uplatni računi, vrsta prihoda i druga uputstva po ovom osnovu.

Od Vanjskotrgovinske komore BiH redovno dobijamo kvartalne obračune za članarinu koje je obračunata na ukupnu vrijednost izvršenog izvoza po stopi od 0,1%, u skladu sa Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Odlukom o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH propisana je osnovica, stopa ...

Naša firma treba da zapošljava 39 lica sa invaliditetom, a trenutno zapošljavamo 21 lice sa invaliditetom, što znači da smo prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom obavezni plaćati naknadu za zapošljavanje lica sa invaliditetom na ...

U vezi sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, da li se lice kojem je po rješenju Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo iz juna 2010. godine priznato RVI II grupe sa 50% trajnog invaliditeta i ...

Osim onih lica koja su u članu 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanjulica sa invaliditetom izuzeta od obaveze uplate sredstva za podsticaj zapošljavanja lica sa invaliditetom, da li su još neki subjekti izuzeti iz ove obaveze? Da li ...