PRIMANJA ZAPOSLENIH PO PROPISIMA FEDERACIJE BiH

R.br.VRSTE ISPLATE/PRIMANJAPOREZNI TRETMAN
ISlužbena putovanjaIZNOS KOJI SE NE OPOREZUJE
1.Dnevnice zaposlenika za službena putovanja u zemlji i inozemstvu(vidi niže)
2.Troškovi javnog prijevoza i smještaja zaposlenika na službenom putovanjuIznos stvarnih troškova (po računima)
3.Naknada za korištenje osobnog automobila zaposlenika na služb. putovanjudo 15% cijene 1 lit. BMB 95 po pređenom km
4.Naknada na ime troškova smještaja ako isti nije obezbijeđen ili se ne koristido iznosa od 70% dnevnice (neoporezivo)
5.Dnevnice zaposlenika u slučaju kada su obezbijeđena tri obrokaumanjuju se za 30%
IINeoporeziva primanja iz radnog odnosaIZNOS KOJI SE NE OPOREZUJE
1.Naknada za smještaj / odvojeni život od porodice: 
 Naknada za odvojeni život članova Vlade FBiH300 KM mjesečno
 – dodatna naknada na ime troškova smještaja599 KM odnosno 299 KM mjesečno
 Naknada za odvojeni život savjetnika u Vladi FBiH250 KM mjesečno
 – dodatna naknada na ime troškova smještaja299 KM odnosno 149 KM mjesečno
2.Terenski dodatak: – ako su na terenu obezbjeđeni i smještaj i ishrana od strane poslodavcado 20% od iznosa propisane dnevnice (vidi niže)
 – ako je na terenu obezbjeđena samo ishranado 70% od iznosa propisane dnevnice (vidi niže)
 – ako je na terenu obezbjeđen samo smještajdo visine propisane dnevnice (vidi niže)
3.Regres za godišnji odmorod 03. 10. 2016.: 50% prosječne tromjesečne neto plaće u FBiH
4.1.Dnevnice za službena putovanja zaposlenika u  zemlji25 KM dnevno
4.2.Dnevnice za službena putovanja zaposlenika u  inozemstvuod 16. 06. 2016. po Uredbi (“Sl. nov. FBiH” 44/46 i 50/16):
 Bocvana, Estonija, Kambodža, DR Kongo, Laos, Lesoto, Makedonija, Malezija, Namibija, Nepal, Portoriko, Somalija, Tunis, Venecuela90 KM dnevno
 Afganistan, Alžir, Armenija, Benin, Bjelorusija, Bolivija, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Crna Gora, Egipat, Ekvador, Gabon, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Honduras, Indija, Irak, Iran, Jemen, Kipar/Cipar, Kolumbija, Kuba, Latvija, Libanon, Liberija, Libija, Mađarska, Madagaskar, Malavi, Mali, Malta, Maroko, Mauritanija, Meksiko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Poljska, Rumunija/Rumunjska, El Salvador, Sao Tome i Prinsipe, Sijera Leone, Sirija, Sjeverna Koreja, Srbija, Surinam, Šri Lanka, Tanzanija, Uganda, Zambija, Zimbabve    100 KM dnevno
 Albanija, Bahrein, Bangladeš, Centralnoafrička R., Češka, Čile, Dominikanska Republika, Džibuti, Etiopija, Filipini, Grčka, Hrvatska, Indonezija, Jordan, Kamerun, Katar, Kenija, Kostarika, Kuvajt, Litvanija, Mongolija, Niger, Oman, Portugal, Ruanda, Saudijska Arabija, Slovačka, Slovenija, Sudan, Tajland, Togo, Trinidad i Tobago, Turska, Ukrajina, Vijetnam  110 KM dnevno
 Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Ekvatorijalna Gvineja, Finska, Francuska, Gana, Gvineja Bisao, Haiti, Italija, Kanada, Mozambik, Nigerija, Njemačka, Rusija, Španija/ Španjolska, Ujedinjeni Arapski Emirati  120 KM dnevno
 Čad, Irska, Izrael, Južna Koreja, Kina, Republika Kongo, Luksemburg, Nizozemska/ Holandija, Norveška, Novi Zeland, Obala Slonovače, Sjedinjene Američke Države, Sejšeli, Singapur, Švedska, Tajvan, Urugvaj  130 KM dnevno
 Angola, Danska, Hong Kong, Velika Britanija i Sjeverna Irska140 KM dnevno
 Island, Japan, Švicarska150 KM dnevno
 Sve nespomenute države90 KM dnevno
5.1.Troškovi prijevoza na posao i sa posla (ako prijevoz nije organiziran i ako nije obezbjeđena mjesečna karta)do visine cijene mjesečne karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza
5.2.Naknada za upotrebu osobnog automobila za prijevoz na posao i sa    posla15% cijene 1 lit. goriva po pređenom km, a najviše do cijene 1,5 mjesečne karte u javnom prevozu
6.Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), samo za dane prisustva na poslu:do 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH, i to:
 18. 12. 2019. – 21. 01. 2020. (942 x 1%)9,42 KM dnevno
 22. 01. – 18. 02. 2020. (932 x 1%)9,32 KM dnevno
 19. 02. – 19. 03. 2020. (958 x 1%)9,58 KM dnevno
 20. 03. – 16. 04. 2020. (958 x 1%)9,58 KM dnevno
 17. 04. – 21. 05. 2020. (934 x 1%)9,34 KM dnevno
 22. 05. – 18. 06. 2020. (947 x 1%)9,47 KM dnevno
 19. 06. – 21. 07. 2020. (940 x 1%)9,40 KM dnevno
 22. 07. – 18. 08. 2020. (935 x 1%)9,35 KM dnevno
 19. 08. – 22. 09. 2020. (953 x 1%)9,53 KM dnevno
 23. 09. – 22. 10. 2020. (971 x 1%)9,71 KM dnevno
 23. 10. – 17. 11. 2020. (949 x 1%)9,49 KM dnevno
 18. 11. – 17. 12. 2020. (961 x 1%)9,61 KM dnevno
 od 18. 12. 2020. do objavljivanja novog podatka (961 x 1%)9,61 KM dnevno
7.Naknada troškova sahrane u slučaju smrti uposlenika ili člana njegove uže porodice, a od 28. 01. 2010. i u slučaju smrti penzionisanog zaposlenikau visini stvarnih troškova sahrane, a najviše do iznosa 4 prosječne neto plaće u FBiH za prethodna 4 mjeseca
8.Novčana pomoć u slučaju: – teške invalidnosti zaposelnika ( najmanje 60% invaliditeta)jednokratno, u visini 3 prosj. plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili 3 prosj. neto plaće u FBiH prema posljednjem stat. podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika
 – teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice
 – hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdrav. razloga po preporuci ljekara
9.Naknada troškova liječenja zaposlenika, a od 28. 01. 2010. i članova uže porodiceu visini stvarnih troškova prema dokumentaciji
10.1.Otpremnina kod odlaska zaposlenika u mirovinu6 njegovih neto plaća isplaćenih u prethodnih 6 mjeseci ili prosječnih 6 neto plaća u FBiH, ako je to povoljnije
10.2.Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radudo 70% prosj. mj. plaće u poslj. 3 mj. prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
R.br.VRSTE ISPLATE/PRIMANJAIZNOS KOJI SE NE OPOREZUJE
11.Jubilarne nagrade za navršeni određeni broj godina neprekidnog radnog staža zaposle- nika kod istog poslodavca: isplaćene do 20. 04. 2018.od 0,50 prosječne tromjesečne plaće u FBiH za navršenih 5 godina staža, do 2,50 za 35 godina staža
 Jubilarne nagrade isplaćene radnicima od 21. 04. 2018. i   kasnijesmatraju se plaćom (porez i svi doprinosi)
12.Isplate pod 1.do 11. koje se izvrše preko prednjih neoporezivih iznosasmatraju se plaćom (porez i svi doprinosi)
13.Sva ostala primanja zaposlenika iz ili po osnovu rada (osim isplata po čl. 5, 6. i 10. Zako- na i čl. 14. i 15. stav 4. Pravilnika, vidi pod IV, V, VI i VII)smatraju se plaćom (porez i svi doprinosi)
14.Koristi zaposlenika po osnovu rada za poslodavca:smatraju se plaćom (porez i svi doprinosi)
 Korištenje službenih vozila i drugih sredstava za lične potrebeod 21. 04. 2018.: 15% cijene 1 lit. goriva po privatnom km
 Korištenje drugih dobara i usluga besplatno ili po cijeni nižoj od tržišneu visini zakupnine/cijene usluge po tržišnim cijenama
 Koristi od beskamatnih pozajmica ili kredita s kamatom nižom od tržišneu visini prosječne stope koju objavljuje  CBBiH
 Izmirivanje privatnih troškova od strane poslodavcau visini izmirenih privatnih troškova
 Izmirivanje ili oprost dužničke obaveze zaposlenika od strane poslodavcau visini izmirene ili oproštene privatne obaveze
 Ostale privatne koristi zaposlenika koje se ne smatraju poslovnim interesomu visini tržišne vrijednosti ili cijene, sa PDV-om
IIILična primanja od povremenih poslova  i drugih samostalnih   djelatnostiOPOREZUJU SE U  CIJELOSTI
       1.               Primanja po osnovu ugovora o djelu (uz paušalno priznatih 20% troškova)           10% poreza + 4% za zdravstvo (iz) + 6% za PIO (na) + 0,5% za nesreće + 0,5% opća vodna naknada
       2.               Naknade za povremene i privremene poslove (plus 60 KM za PIO/MIO)               
       3.               Autorske naknade (uz priznatih 30% troškova ili dokazane stvarne troškove)          
       4.               Naknade članovima odbora, komisija, stečajnih upravitelja i dr.        
5.Naknade  zastupnicima  i  vijećnicima (neprofesionalcima) 
IVLična primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne  oporezuju(član 5. Zakona o porezu na dohodak)
1.Prihodi od učešća u dobiti privrednih društava (dividende i udjeli)oslobođeno  oporezivanja
2.Penzije rezidenata, bilo da su stečene u BiH ili inozemstvuoslobođeno  oporezivanja
3.Pomoć i dr. primanja po pos. prop. o pravima RVI i civ. žrtava rata, osim plaćeoslobođeno  oporezivanja
4.Socijalne pomoći, kao i isplate fiz. licima za liječenje i dr., pod prop. uslovimaoslobođeno  oporezivanja
5.Dječiji dodatak i novčana sredstva za opremu  novorođenčetaoslobođeno  oporezivanja
6.Nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća prema drugim fed. i kant. propisimaoslobođeno  oporezivanja
7.Prihodi od prodaje imovine koja je korištena u lične svrheoslobođeno  oporezivanja
8.Naknade štete svim fizičkim licima uslijed elementarnih   nepogodaoslobođeno oporezivanja
9.Osigurane sume i druge naknade štete na imovini do iznosa za zamjenu ili popravkuoslobođeno  oporezivanja
10.Nagrade u novcu, stvarima i/ili pravima na kvizovima i dr. sl. takmičenjimaoslobođeno  oporezivanja
11.Prihodi zaposlenika na osnovu naknada, pomoći i/ili nagrada, najviše do iznosa utvrđe- nog Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodakoslobođeno  oporezivanja
12.Nagrade za izuzetna dostignuća koje dodj. organi vlasti povodom znač. datumaoslobođeno  oporezivanja
VLična primanja na koja se ne plaća porez na   dohodak(član 6. Zakona o porezu na dohodak)
1.Naknade za vrijeme nezaposlenosti i spriječ. za rad na teret vanbudžetskog fondaoslobođeno  oporezivanja
2.Prihodi invalidnih lica zaposlenih u društvu, ustanovi ili radionici za zap. invalidaoslobođeno  oporezivanja
3.Naknade za tjelesna oštećenja, umanjenu radnu sposobnost i neimovinsku štetuoslobođeno  oporezivanja
4.Naknade štete zaposlenicima po osnovu posljedica nesreće na raduoslobođeno  oporezivanja
5.Nagrade članovima ANU BiH i nagrade za tehničko-tehnološke inovacijeoslobođeno  oporezivanja
6.Naknade osuđenim licima za vrijeme odsluženja kazneoslobođeno  oporezivanja
7.Stipendije učenika i studenata na redovnom školovanju, a od 27.02.2010. najviše do iznosa 75% prosj. neto pl. u Fed., prema posljednjim objavljenom podatku, mjesečnooslobođeno  oporezivanja
8.Prihodi učenika i studenata putem zadruga, do 4 prosj. plaće u FBiH, godišnjeoslobođeno  oporezivanja
9.Nagrade učenika i studenata osvojene na takmičenjima u okviru obraz. sistema, od 27.02.2010. do visine 2 prosj. neto pl. u Fed., prema posljednjem obj. podatkuoslobođeno  oporezivanja
10.Dobici ostvareni učešćem u nagr. igrama koje organiz. pr. društva u propagandne svrhe, iz vlast. pr. asortimana, do trž. vrij. 1.000 KM, do stup. na sn. novog Zakona o igrama na srećuoslobođeno  oporezivanja
11.Naknade plaća za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije krivoslobođeno  oporezivanja
12.Kamate na štednju u bankama, štedion. i na računima, te na državne obvezniceoslobođeno  oporezivanja
13.Zatezne kamate na plaće i naknade plaća isplaćene po sudskim presudamaoslobođeno  oporezivanja
14.Isplaćene sume osiguranja s karakterom štednje, ako su na premije plaćeni porez na dohodak i doprinosi ili ako su plaćane iz sredstava na koja su plaćeni porez i doprinosioslobođeno  oporezivanja
VIPrimanja od poslodavca koja se ne  oporezuju(član 10. stav 4. Zakona o porezu na   dohodak)
1.Pomoć za gubitke nastale kao poslj. el. nepogoda i pomoći po osnovu ozljeda i bolesti zaposleniku ili članu nj. porodice do visine utvrđene pos. propisimaoslobođeno  oporezivanja
2.Hrana koju poslodavac osigurava zaposlenicima u svojim prostorijama do vrijednosti na- knade za topli obrok utvrđene posebnim propisimaoslobođeno  oporezivanja
3.Smještaj koji poslodavac osigurava zaposleniku na mjestu gdje se obavlja djelatnost, ako je to neophodno u cilju obavljanja radnog zadatkaoslobođeno  oporezivanja
4.Smještaj i plaćanje troškova smještaja za javne dužnosnike zaposlene u DKP u inozem- stvu i druge naknade isplaćene do visine utvrđene posebnim propisimaoslobođeno  oporezivanja
5.Pokloni koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama i pravima, povo- dom državnih i vjerskih praznika i/ili jubilija firme i sl.oslobođeno do visine 30% prosj. mj. plaće u FBiH po poslj. objavlj. podatku, ukupno na godišnjem nivou
6.Otpremnine u slučaju otkaza ugovora o raduvidi pod 10.1. i 10.2.
VIINeoporezive koristi od poslodavca, a koje su u interesu obavljanja   djelatnosti(član 15. Pravilnika o porezu na  dohodak)
1.Posebna radna odjeća sa znakom poslodavcaoslobođeno  oporezivanja
2.Posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisaoslobođeno  oporezivanja
3.Sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposleneoslobođeno  oporezivanja
4.Razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja u vezi sa djelatnosti koji su neophodni za ostvarivanje prihoda poslodavca i sl.oslobođeno  oporezivanja
5.Premije kolektivnog osiguranja koje za svoje zaposlenike uplaćuje poslodavac za slučaje-                ve povrede na radnom mjestu ili pri dolasku i povratku sa posla         oslobođeno  oporezivanja