Discy Latest Pitanja

  • 0

Preduzeće je prilikom osnovanja kao osnovnu djelatnost obavljalo trgovinu, a objekti u kojima je obavljalo djelatnost evidentirani su po MRS-u 16. Međutim, dolazi do izmjene u obavljanju djelatnosti i sada je osnovna djelatnost preduzeća izgradnja i upravljanje nekretninama, za šta ...

  • 0

Društvo je u toku 2006. godine izvršilo revalorizaciju zemljišta, na osnovu čega je povećana vrijednost zemljišta i evidentirane revalorizacione rezerve u iznosu cca 1,500.000 KM. Na dan 31. 12. 2010. godine izvršena je nova procjena vrijednosti zemljišta, koja nije značajno ...

  • 0

U vezi sa potraživanjima javnog komunalnog preduzeća za utrošenu vodu čiji je rok naplate zastario i nisu se mogla ni sudski naplatiti, postavljena su sljedeća pitanja: Da li se navedena potraživanja mogu i dalje voditi u tom obliku ili ih treba ...

  • 0

Da li se obaveza za investicije u trogodišnjem periodu, preuzeta ugovorom o prodaji državnog kapitala, može smatrati povećanjem kapitala (dokapitalizacijom), odnosno na koji način se uplate po ovom osnovu knjiže kod učesnika u privatizaciji: pravnog lica – kupca državnog kapitala ...