R.b.O   B   A   V   E   Z    AKOMEKADA
IP D V  
1.Ispostavljanje faktura za izvršene isporuke dobara i   usluga:  
 – za sve isporuke izvršene do 31. 12. 2020.kupcimanajkasnije pod 31. 12. 2020.
 – za sve isporuke izvršene do 31. 01. 2021.kupcimanajkasnije pod 31. 01. 2021.
2.Podnošenje PDV prijave:  
2.1.Elektronska PDV prijava za decembar/prosinac 2020.UIO (RC)11. 01. 2021. (pon.)
 – uplata PDV obaveze po prijavi za decembar/prosinac 2020.Jedinstveni račun11. 01. 2021. (pon.)
2.2.Elektronska PDV prijava za januar/siječanj  2021.UIO (RC)10. 02. 2021.
 – uplata PDV obaveze po prijavi za januar/siječanj 2021.Jedinstveni račun10. 02. 2021.
IIA K C I Z E  
1.AKCIZA, PUTARINA I TAKSA/PRISTOJBA NA NAFTNE DERIVATE  
 Uvoznici: uplata akcize i putarinaJedinstveni računprilikom uvoza, po JCI
 Proizvođači: prijave PDAUIO (RC)11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
 Proizvođači: uplata akcize i putarina (odvojeno)Jedinstveni račun11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
 Taksa/pristojba (0,01 KM/lit.)Budžet FBiH20. 01. i 22. 02. (pon.) 2021.
2.AKCIZA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE  
 Uplata (svi obveznici: uvoznici i proizvođači u BiH)Jedinstveni računpri preuzimanju markica
 Mjesečni obračuni – prijave PDA (proizvođači)UIO (RC)11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
3.AKCIZA NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA  
 UvozniciJedinstveni računprilikom uvoza, po JCI
 Proizvođači: mjesečni obračuni – prijave PDAUIO (RC)11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
 Proizvođači:  uplata akcizeJedinstveni račun11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
4.AKCIZA NA BEZALKOHOLNA  PIĆA  
 UvozniciJedinstveni računprilikom uvoza, po JCI
 Proizvođači: mjesečni obračuni – prijave PDAUIO (RC)11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
 Proizvođači:  uplata akcizeJedinstveni račun11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
5.AKCIZA NA PIVO  
 UvozniciJedinstveni računprilikom uvoza, po JCI
 Proizvođači: mjesečni obračuni – prijave PDAUIO (RC)11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
 Proizvođači:  uplata akcizeJedinstveni račun11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
6.AKCIZA NA KAFU I PRERAĐEVINE OD  KAFE  
 UvozniciJedinstveni računprilikom uvoza, po JCI
IIIPOREZ NA DOBIT  
1.Mjesečne akontacije poreza na dobit:  
 a) u Federaciji BiH:       – za decembar/prosinac 2020uplatni račun01. 02. 2021. (pon.)
 – za januar/siječanj 2021.uplatni račun01. 03. 2021. (pon.)
 b) u Republici Srpskoj: – za decembar/prosinac 2020uplatni račun11. 01. 2021. (pon.)
 – za januar/siječanj 2021.uplatni račun10. 02. 2021.
IVPOREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI (Federacija BiH)  
1.a)– svi poslodavci (pravna lica i samostalne radnje), porez i dopr. za svoje zaposlenikeuplatni računistovrem. sa isplatom plaća
1.b)– samostalni poduzetnici (vlasnici radnji), za svoje doprinoseuplatni račundo 10-og u mjesecu
1.c)– zaposleni kod nerezidenata i drugi obveznici, za svoj porez i doprinoseuplatni račundo 10-og u mjesecu
2.Specifikacije plaća za plaće isplaćene u septembru/rujnu 2020.Porezna upravana dan isplate ili idući dan
 Specifikacije plaća za plaće isplaćene u oktobru/listopadu 2020.Porezna upravana dan isplate ili idući dan
3.Posebni porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesrećauplatni računistovr. sa isplatom primanja
4.Opća vodna naknada (osim budžetskih korisnika)uplatni računistovr. sa isplatom primanja
5.Izvještaj MIP-1023 – za plaće isplaćene u XII mjesecu 2020.Porezna upravado 15. 01. 2021.
 – za plaće isplaćene u I mjesecu 2021.Porezna upravado 15. 02. 2021.
VPOREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI (Republika Srpska)  
1.Uplata poreza na dohodak i doprinosauplatni računistovremeno sa isplatom plata
2.Mjesečne prijave poreza po odbitku i doprinosaPoreska uprava11. 01. (pon.) i 10. 02. 2021.
VIGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020.  
1.Korisnici budžeta/proračuna i izvanbudžetski/izvanproračunski fondoviRes. min. i FIAdo 20. 02. 2021.
2.Sva ostala pravna licaFIAdo 01. 03. 2021. (pon.)