1. Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), tačnije njegovim stavom 74., utvrđeno da se zaposleniku u slučaju prisilne obustave može obustaviti najviše polovica plaće ili naknade plaće radi ispunjenja obaveze zakonskog izdržavanja, a za ostale obaveze može se prisilno obustaviti naRead more

  Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), tačnije njegovim stavom 74., utvrđeno da se zaposleniku u slučaju prisilne obustave može obustaviti najviše polovica plaće ili naknade plaće radi ispunjenja obaveze zakonskog izdržavanja, a za ostale obaveze može se prisilno obustaviti najviše jedna trećina plaće zaposlenika.

  See less
 2. Fiskalni dokumenti i značenje podataka na fiskalnim, testnim i nefiskalnim dokumentima dani su u prilogu Pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (“Službene novine FBiRead more

  Fiskalni dokumenti i značenje podataka na fiskalnim, testnim i nefiskalnim dokumentima dani su u prilogu Pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (“Službene novine FBiH” broj 11/10). S tim u vezi u cilju vašeg detaljnog uvida u sadržaj navedenih dokumenata, ukazujemo vam da iste možete preuzeti na web‐stranici ministarstva: http://www.fmf.gov.ba

  See less
 3. U skladu s odredbom člana 47. stav 4. tačka a) Pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, blokovi presjeka stanja formiraju se tako što se štampa digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu u dva reda ako je to neophodno, te se isti kreira na temelju niza podataka s fRead more

  U skladu s odredbom člana 47. stav 4. tačka a) Pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, blokovi presjeka stanja formiraju se tako što se štampa digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu u dva reda ako je to neophodno, te se isti kreira na temelju niza podataka s fiskalnog dokumenta.

  U vezi s vašim pitanjem koje se odnosi na potpisivanje sadržaja dokumenta, isto je definirano Pravilnikom o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine FBiH”, broj 31/10).

  See less
 4. Kad je riječ o pitanjima koja se tiču upotrebe elektronskih žurnala, upućujemo vas na odredbe čl. 13. i 18. Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (“SlužbeRead more

  Kad je riječ o pitanjima koja se tiču upotrebe elektronskih žurnala, upućujemo vas na odredbe čl. 13. i 18. Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine FBiH”, broj 11/10), gdje je sadržan odgovor na ovo pitanje.

  See less
 5. Bitan momenat za validnost potvrde o solventnosti ponuđača je da li je ugovorni organ u raspisanom tenderu izričto naglasio koji se datum izdavanja potvrde smatra mjerodavnim (npr. datum objave obavještenja ili datum predaje ponuda). Ukoliko ugovorni organ takvu naznaku nije stavio, svaka potvrda koRead more

  Bitan momenat za validnost potvrde o solventnosti ponuđača je da li je ugovorni organ u raspisanom tenderu izričto naglasio koji se datum izdavanja potvrde smatra mjerodavnim (npr. datum objave obavještenja ili datum predaje ponuda). Ukoliko ugovorni organ takvu naznaku nije stavio, svaka potvrda koja nije starija od šest mjeseci smatraće se formalno validnom (koliko god to može davati pogrešnu sliku o bonitetu ponuđača). Dakle, ako ugovorni organ u konkretnom primjeru nije ništa naveo u pogledu validnosti potvrde o solventnosti, i potvrda izdata 31. 10. 2011. smatraće se važećom.

  See less
 6. Ne. Cjenovnici računovodstvenih usluga ne moraju biti posebno ovjereni, odnosno ne postoji zakon niti bilo koji drugi propis koji propisuje takvu obavezu. Cijene računovodstvenih usluga se formiraju slobodno, tj. ona je stvar dogovora između agencije za računovodstvo i njenih klijenata.

  Ne. Cjenovnici računovodstvenih usluga ne moraju biti posebno ovjereni, odnosno ne postoji
  zakon niti bilo koji drugi propis koji propisuje takvu obavezu. Cijene računovodstvenih usluga se formiraju slobodno, tj. ona je stvar dogovora između agencije za računovodstvo i njenih klijenata.

  See less
 7. U izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj 39/11, od 27. 06. 2011. godine) propisane su oznake vrste prihoda i uplatni računi, posebno za subjekte u državnim organima i posebno za privredne subjekte i pravna lica.Read more

  U izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj 39/11, od 27. 06. 2011. godine) propisane su oznake vrste prihoda i uplatni računi, posebno za subjekte u državnim organima i posebno za privredne subjekte i pravna lica.
  Oznaka vrste prihoda za privredne subjekte je 722569, a uplatni računi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom su:
  1) Moja banka d.d. Sarajevo, broj 137-470-60033762-11 ili
  2) UniCredit Bank, broj 338-690-22963585-21.

  See less
 8. Pitanja funkcioniranje GPRS terminal, slanje podataka i generiranje istih na serveru, definirano je Pravilnikom o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine FBiH” broj 31/10).

  Pitanja funkcioniranje GPRS terminal, slanje podataka i generiranje istih na serveru, definirano je Pravilnikom o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine FBiH” broj 31/10).

  See less
 9. U članu 13. Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema, definirano je kako se realizira elektronički žurnal, dok sami proizvođači definiraju kako će biti spremRead more

  U članu 13. Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema, definirano je kako se realizira elektronički žurnal, dok sami proizvođači definiraju kako će biti spremljen elektronički žurnal.

  See less
 10. Ako se radi o plaćanju unaprijed ili avansu i sličnim privremenim fakturama, fiskalni račun se može izdati na kraju sa slanjem fakture u jednom ukupnom iznosu koji će sadržavati ukupnu cijenu “kompletnog” artikla, npr. stambene zgrade, ili pojedinog stana i sl., dok se na samoj fakturi mogu iskazivaRead more

  Ako se radi o plaćanju unaprijed ili avansu i sličnim privremenim fakturama, fiskalni račun se može izdati na kraju sa slanjem fakture u jednom ukupnom iznosu koji će sadržavati ukupnu cijenu “kompletnog” artikla, npr. stambene zgrade, ili pojedinog stana i sl., dok se na samoj fakturi mogu iskazivati stave onoliko detaljno koliko je to stranama u prometu potrebno, samo mora postojati jednoznačna veza između fakture i fiskalnog računa (broj fiskalnog računa na samoj fakturi), jer se i podaci u Poreznu upravu šalju s informacijom o tome kome i koliki je promet fakturisan.

  See less