fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14 i 105/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 6. dodaje se novi redni broj 7. koji glasi:

RED.BR.NAZIV PRIHODAVRSTA PRIHODA
7.Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite722426

Dosadašnji redni broj 7. postaje redni broj 8. 2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša” i broj računa: “161-035-00429200-20” zamjenjuje se brojem: “198-001-10300005-03”. 3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu VI. DIREKCIJE ZA CESTE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne direkcije za ceste, pod 2.2. Tuzlanski kanton, naziv banke: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla”, zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d” i broj računa: “132-100-03091552- 07”, zamjenjuje se brojem: “338-440-22520940-54”. 4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Related Posts