fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Odluka o visini clanarine vanjsko trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA

BOSNE I HERCEGOVINE

18

Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17.12.2014. godine, donijela je

ODLUKU

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2015. godini.

Članak 2.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine. Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 60,00 KM kvartalno. Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plaće uposlenih iskazan u završnom računu za 2014. godinu. Članu Komore može se obračunati članarina samo pojednom od osnova iz prethodnog stavka.

Članak 3.

Gospodarsko-pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inozemstvu koje su u 2014. godini imale realiziran vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu navrijednost uvezene robe.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine je vrijednost uvezene robe iskazana u carinskim deklaracijama za kvartal za koji se obračunava članarina.

Stopa članarina iz ovog članka iznosi 0,1% na utvrđenuosnovicu. Minimalan iznos članarine obračunat sukladno ovom članku je 60,00 KM kvartalno.

Članice Komore koje u kvartalu za koji se obračunava članarina nisu realizirale uvoz, članarinu za taj kvartal plaćaju u minimalnom iznosu od 60,00 KM.

Sukladno ovom članku članarinu plaćaju i članovi koji u odnosnom kvartalu 2015. godine prvi put realiziraju uvoz, pod uvjetom da im članarina nije obračunata primjenom članka 4. Ove Odluke.

Članak 4.

Banke, osiguravajuća društva, gospodarsko-pravne osobe iz oblasti građevinarstva i gospodarsko-pravne osobe iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti, te agencije u prometu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne može obračunati sukladno članku 3. Ove Odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću. Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plaće iskazanog u završnom računu za 2014. godinu. Stopa članarina iz ovog članka iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat sukladno ovomčlanku je 60,00 KM kvartalno.

Članak 5.

Znanstvenoistraživačke i obrazovne institucije, udruge građana koje u svojoj registraciji imaju gospodarsku djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za gospodarstvo, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena člankom 6. stavak 4. i 5. StatutamKomore, plaćaju članarinu obračunatu sukladno članku 4. oveOdluke.

Članak 6.

Članu Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje zamvrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnogmprihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunatamosnovica za plaćanje članarine.

Umanjenje članarine iz prethodnog stavka vrši se na temelju zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Članak 7.

Uplata članarine na temeljima propisanim ovom Odlukomvrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Članak 8.

Generalni tajnik Komore je ovlašten da u cilju obračuna imnaplate članarine zaključi odgovarajuće ugovore sa mjerodavnim institucijama kojima se predaju financijski izvještaji pravnih

osoba, odnosno putem kojih se vrše financijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Članak 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, a ako to nije moguće sporovi će se voditi kod mjerodavnog suda.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: 01-1-557-5/14 od 31.3.2014. godine (“Službeni glasnik BiH”,

broj 29/14, od 15.4.2014. godine; “Službene novine Federacije BiH”, broj 29/14, od 16.4.2014. godine, “Službeni glasnik RS”, broj 27/14, od 11.4.2014. godine; “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 12/14, od 11.4.2014. godine).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2015. godine, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”, “Infokomu” i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).

Related Posts