fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH 2

U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 19/14 od 12.3.2014.godine objavljen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu javnih prihoda Posavskog kantona, naziv banke: “Hypo Alpe adria bank d.d. mostar” zamjenjuje se nazivom “Unicredit bank d.d.” i broj računa: “306-042-00008780-90” zamjenjuje se brojem: “338-000-22104571-21”.

Ove izmjene stupile su na snagu 13.3.2014.godine

Pravilnik

O izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

1. U pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13 i 11/14), u poglavlju iv. Naknade i takse, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. Dodaje se novi redni broj 6. Koji glasi:

Red.br.Naziv prihodaVrsta prihoda
6.Prihodi po osnovu “dječije nedjelje”722425

Dosadašnji redni broj 6. Postaje redni broj 7. 

2. U poglavlju ix. Ostale odredbe, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, pod ii. Kantoni, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Posavski kanton, naziv banke: “hypo alpe adria bank d.d. mostar” zamjenjuje se nazivom “Unicredit bank d.d.” i broj računa: “306-042-00008780-90” zamjenjuje se brojem: “338-000-22104571-21”.

Pod iii. Jedinice lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 14. Gradačac, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom “NLB banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-025-00298600-42”, zamjenjuje se brojem: “132-190-02900000-87”; pod rednim brojem 27. Kakanj, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. Bih” zamjenjuje se nazivom: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica” i broj računa: “161-055-00001007-18” zamjenjuje se brojem: “134-020-00003708-49”; pod rednim brojem 75. Grahovo, naziv općine: “Grahovo” zamjenjuje se nazivom: “Bosansko grahovo”, naziv banke: “Intesa sanpaolo banka d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Raiffeisen bank d.d. BiH” i broj računa: “154-999-50000002-71” zamjenjuje se brojem: “161-020-00704600-25”

3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Related Posts