fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Discy Latest Articles

ZAKON O KONTROLI CIJENA

Članak 1. Ovim zakonom urenuju se odnosi u kontroli cijena proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i utvrnuju prava i obaveze nadležnih organa Federacije, kantona, grad i općina (u daljem tekstu: nadležni ...

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FEDERACIJE BIH

Član 1 Ovim zakonom uređuje se: obavljanje i uvjeti za obavljanje trgovine na veliko, trgovine na malo i trgovačkih usluga, osnivanje i prestanak rada trgovačke radnje, posebni oblici obavljanja trgovine, način formiranja cijena, zaštita potrošača i nedopušteno trgovanje, ograničenje obavljanja ...

ZAKON O KONTROLI CIJENA FBIH

Ovim zakonom uređuju se odnosi u kontroli cijena proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i utvrđuju prava i obaveze nadležnih organa Federacije, kantona, grad i općina (u daljem tekstu: nadležni organi) u ...

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Član 1. (Predmet Zakona) (1) Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite ...

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1. (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu (u daljnjem tekstu: ...

ZAKON O RADU

Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim ...

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

(1) Ovim Zakonom propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). (2) Pripadnost prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica utvrđuje se prema posebnim propisima.