Osim onih lica koja su u članu 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju
lica sa invaliditetom izuzeta od obaveze uplate sredstva za podsticaj zapošljavanja lica sa invaliditetom, da li su još neki subjekti izuzeti iz ove obaveze? Da li se ova obaveza odnosi na nerezidente (strana predstavništva, strane fondacije)? Da li su obavezna ovu naknadu plaćati udruženja iz nevladinog sektora?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.