fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

ZAKON O POSEBNOM DOPRINOSU ZA SOLIDARNOST U RS

U “Službenom glasniku RS”, broj 52/14 od 19.6.2014. godine objavljen je Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost koji stupa na snagu 27.6.2014. godine, osim čl. 3, 4, 5, 6. i 7. koji su stupili na snagu 1. juna 2014. godine. Zakon Vam prenosimo u cjelosti.

ZAKON

O POSEBNOM DOPRINOSU ZA SOLIDARNOST

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se poseban doprinos za solidarnost, obveznici, osnovica, način obračunavanja, prijavljivanja, plaćanja i naplate posebnog doprinosa za solidarnost.

Član 2.

Cilj ovog zakona je obezbjeđivanje dijela sredstava za ublažavanje posljedica poplava u Republici Srpskoj u maju 2014. godine.

Član 3.

Poseban doprinos za solidarnost predstavlja namjenska sredstva koja se obezbjeđuju iz neto dohotka od ličnih primanja fizičkih lica, isplaćenih penzija i sredstava isplatioca dohotka, a koriste se za saniranje štete od poplava u Republici Srpskoj u maju 2014. godine.

Član 4.

(1) Obveznici posebnog doprinosa za solidarnost su:

1) fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja, a koji su obveznici poreza na dohodak u smislu odredaba Zakona o porezu na dohodak,

2) penzioneri kojima se penzija isplaćuje iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: penzioneri) i

3) isplatioci dohotka od ličnih primanja.

(2) Osnovica posebnog doprinosa za solidarnost za obveznike iz stava 1. t. 1) i 3) ovog člana je neto dohodak od ličnih primanja.

(3) Osnovica posebnog doprinosa za obveznike iz stava 1. tačka 2) ovog člana je isplaćena penzija.

(4) Dohodak od ličnih primanja predstavlja dohodak fizičkog lica, u smislu odredaba Zakona o porezu na dohodak.

(5) Poseban doprinos za solidarnost ne plaća se na dohodak od ličnih primanja koji je na osnovu Zakona o porezu na dohodak oslobođen od plaćanja poreza na dohodak, osim ličnih primanja od penzija.

(6) Poseban doprinos za solidarnost ne utiče na poresku osnovicu poreza na dohodak i obaveznih doprinosa.

Član 5.

(1) Poseban doprinos za solidarnost obračunava se u visini od 3% od neto ličnih primanja fizičkih lica koja ostvaruju dohodak iz bilo kojeg izvora, pri čemu 50% tog iznosa pada na teret fizičkog lica (vlasnika dohotka), a 50% tog iznosa pada na teret isplatioca dohotka.

(2) Poseban doprinos za solidarnost plaćaju penzioneri zavisno od visine isplaćene penzije u sljedećim iznosima:

1) 1 KM – penzioneri čiji je iznos isplaćene penzije do 331 KM,

2) 2 KM – penzioneri čiji je iznos isplaćene penzije od 331 KM do 500 KM,

3) 3 KM – penzioneri čiji je iznos isplaćene penzije od 500 KM do 700 KM,

4) 4 KM – penzioneri čiji je iznos isplaćene penzije od 700 KM do 1.000 KM i

5) 5 KM – penzioneri čiji je iznos isplaćene penzije preko 1.000 KM.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana poseban doprinos na neto dohodak od naknada za članstvo u upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, savjetima i komisijama, obračunava se i plaća se u visini od 20% od neto naknade kao ličnog primanja i u cijelosti pada na teret fizičkog lica koje ostvaruje ovaj dohodak.

(4) Neto dohodak od ličnih primanja u smislu stava 1. ovog člana predstavlja iznos dohotka, nakon oporezivanja porezom na dohodak i obaveznim doprinosima.

Član 6.

(1) Obračun i uplatu posebnog doprinosa za solidarnost iz člana 5. st. 1. i 3. ovog zakona vrši isplatilac u trenutku isplate svakog pojedinačnog dohotka od ličnog primanja na koji se plaća poseban doprinos za solidarnost.

(2) Uplatilac posebnog doprinosa prijavljuje Poreskoj upravi Republike Srpske obračunati iznos posebnog doprinosa do 10. u mjesecu za prethodni mjesec na Obrascu 1002 mjesečne obavještajne prijave, s tim da odvojeno iskazuje obavezu posebnog doprinosa koja pada na teret isplatioca, i na teret fizičkog lica koje je vlasnik neto dohotka.

(3) Obračun i uplatu doprinosa za solidarnost iz člana 5. stav 2. ovog zakona vrši Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske prilikom isplate penzije.

Član 7.

Poseban doprinos za solidarnost predstavlja prihod Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i uplaćuje se na račun Fonda.

Član 8.

(1) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak.

(2) Na postupak prijavljivanja, obračuna, plaćanja, kontrole, redovne i prinudne naplate posebnog doprinosa za solidarnost shodno se primjenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak.

Član 9.

Prinudnu naplatu posebnog doprinosa za solidarnost vrši Poreska uprava Republike Srpske.

Član 10.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo finansija, a inspekcijski nadzor vrši Poreska uprava Republike Srpske.

Član 11.

(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske i ostaje na snazi do 31. maja 2015. godine.

(2) Odredbe čl. 3, 4, 5, 6. i 7. ovog zakona stupaju na snagu 1. juna 2014. godine.

Related Posts