fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Utvrđen Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovim je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izvršilo zaključak Vlade koji se odnosi na izradu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, i imenovanje komisiju sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke (Međunarodne finansijske korporacije IFC) provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona.

Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH treba da doprinese i suzbijanju sive ekonomije i jačanju tržišta. Cilj je, prije svega, razvoj i unapređivanje obrta i srodnih djelatnosti, zaštita starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti.

Ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost bit će postignuto skraćenom i pojednostavljenom procedurom otvaranja obrta prema kojoj nadležni organ u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva donosi rješenje kojim odobrava obavljanje obrta i upisuje u Obrtni registar. Za obavljanje posebnih obrta propisano je da nadležno kantonalno ministarstvo izdaje saglasnost u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva i upisuje ga u Registar saglasnosti.

Skraćen je i pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti, kao i upis u Obrtni registar. Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih djelatnosti, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti vrše se u skladu sa odredbama kojima je propisan način poslovanja obrta, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos obrta, zajedničko obavljanje obrta, privremena obustava i prestanak obrta.

Upis u Obrtni registar vrši nadležni opštinski, odnosno gradski organ, putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti. Pristup Obrtnom registru, koji vodi Ministarstvo, nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodijeljene šifre.

U cilju javnosti podataka ministarstvo će omogućiti svim zainteresovanim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije.

U poglavlju Zakona koji propisuje obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti uvedeno je rješenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima. Zadržana su rješenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji, uvažavajuži ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja.

U prekršajnim odredbama, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o prekršajima u FBiH i utvrđeni su viši početni iznosi novčanih kazni za prekršaje utvrđene zakonom. Svrha kazni jeste prvenstveno sprečavanje počinjenja prekršaja, što je i bio razlog za strožije novčane kazne. Predviđena je i prekršajna odgovornost voditelja obrta, voditelja djelatosti i privremenog radnika.

U odnosu na postojeći zakon uvedene su novine u prekršajnom kažnjavanju odgovorne osobe u nadležnom organu u slučajevima kada nije doneseno rješenje u propisanom roku ili rješenje ne sadrži registarski list iz Obrtnog registra, zatim ako sva rješenja u vezi sa obavljanjem obrta nisu dostavljena nadležnim organima u propisanom roku, te ako po službenoj dužnosti obrtnik ili osoba koje obavlja srodnu djelatnost nije obaviještena o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja i dokumentaciji potrebnoj za usklađivanje poslovanja.

Značajna novina u Zakonu je da obrtnik može obavljati registrovane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom svojom imovinom u smislu Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove privredne djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koja je po zakonu dužan izdržavati.

Pojednostavljenjem postupaka za registraciju i rad obrtnika u Federaciji BiH bi bilo ostvareno pola miliona KM direktnih ušteda privatnom sektoru na godišnjem nivou. Znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćenih ovim zakonom i potrebno vrijeme skraćeno za 50 posto. Unaprijeđen je i postupak razmjene informacija, te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba

Related Posts