fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORAČUNA I VANPRORAČUNSKIH FONDOVA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORAČUNA I VANPRORAČUNSKIH FONDOVA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14 i 20/15), u poglavlju IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u točki 19. Ostali neporezni prihodi, podtočka 19.1.3 Prihodi od iznajmljivanja, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

r.br.NAZIV PRIHODAVRSTA PRIHODA
6Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta721227

Iza podtočke 19.1.3. dodaje se nova podtočka 19.1.3.a. koja glasi: “19.1.3.a. Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta uplaćuju se u skladu sa člankom 37a. stavak 3. Zakona o lovstvu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/06, 8/10 i 81/14), na tri odvojena platna naloga, u korist Proračuna kantona u iznosu od 60%, u korist Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20% i u Proračun općine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20%.” 3. U poglavlju IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u točki 19. Ostali neporezni prihodi, iza podtočke 19.1.7. Tekući transferi dodaje se nova podtočka 19.1.7.a. Kapitalni transferi koja glasi:

r.br.NAZIV PRIHODAVRSTA PRIHODA
1Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada741111
2Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija741121
3Primljeni kapitalni transferi od Države742111
4Primljeni kapitalni transferi od Federacije742112
5Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske742113
6Primljeni kapitalni transferi od kantona742114
7Primljeni kapitalni transferi od gradova742115
8Primljeni kapitalni transferi od općina742116
9Kapitalni transferi od nevladinih izvora742211
10Kapitalni transferi od preduzeća742212
11Kapitalni transferi od pojedinaca742213

U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtočki 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabličnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje, pod 2.5. Bosanskopodrinjski kanton, naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-030-00049601-88”, zamjenjuje se brojem: “132-010-20152829-17”

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Related Posts