fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Odluka o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u odredjenim okolnostima

U „Službenim novinama FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine, objavljena je Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima

Ova odluka stupa na snagu od 05.4.2014. godine, a u nastavku je dajemo u cjelosti.

 Na osnovu člana 117b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98 do 55/12) i člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 18/05), Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, na 17. sjednici održanoj 28.08.2013. godine u Mostaru, donosi

ODLUKU

O VISINI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO

OSIGURANJE ZA LICA OSIGURANA U ODREĐENIM

OKOLNOSTIMA

Član 1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem  tekstu: doprinos) za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

1. rada u drugom preduzeću i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima60,00 KM
2. obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja3,00 KM
3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu30,00 KM
4. prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za  zapošljavanje3,00 KM
5. društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja – oblici  zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine30,00 KM
6. obavljanja javnih radova3,00 KM
7. učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima3,00 KM
8. obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o  radu60,00 KM
9. stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju2,00 KM
10. izdržavanja kazne zatvora3,00 KM
11. učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća3,00 KM
12. učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje3,00 KM
13. obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova4,00 KM
14. izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite4,00 KM
15. obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa60,00 KM
16. obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća4,00 KM
17. obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine3,00 KM

Ako okolnosti iz stava 1. ovog člana traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

Član 2.

Obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 1. stav 1. ove odluke su:

  1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. – isplatilac plaće, odnosno novčane naknade,
  2. za lica iz tačke 2. – obrazovno-odgojne ustanove,
  3. za lica iz tačke 3. – poslodavci kod kojih rade,
  4. za lica iz tačke 5. – omladinske zadruge,
  5. za lica iz tačke 6. – investitori radova,
  6. za lica iz tačke 7. – organizatori sportskih takmičenja,
  7. za lica iz tačke 9. – poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,
  8. za lica iz tačke 10. – kazneno-popravne ustanove,
  9. za lica iz tač. 11. do 17. – preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Related Posts