fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRACUNU ZA PERIOD I-XII. 2013 GODINE

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRACUNU ZA PERIOD I-XII. 2013 GODINE

U nastavku moci cete naci objasnjenja i upute za izradu i predaju finansijskih izvještaja.

Zakon o racunovodstvu, Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09, u daljem tekstu Zakon), za  period  I – XII 2013. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji ( u daljem tekstu: FIA-a) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), zaključno dana 28. februara 2014. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz člana 3. i 4. Zakona su obavezna primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (IAS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS) kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (IFRS) za mala i srednja preduzeća (SME) te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde čija primjena jepropisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2013. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija daje slijedeće Objašnjenje:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2013. godinu su: sva  privredna društva, društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji.

Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi  i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u  Federaciji  BiH osnovalo u inostranstvu, ako propisama tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

2) Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen  stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Finansijske izvještaje nisu obavezni dostaviti ona pravna lica koja su  registrovana u prethodnoj godini i nisu  do 31.12. imali drugih promjena osim uplate obaveznog depozita. Isti su obavezni dostaviti FIA-i  Sarajevo Izjavu  o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, zaključno dana 28. februara 2014.

3) Obveznici iz tač. 1. i 2. ovog Objašnjenja, finansijske izvještaje za izvještajni   period I–XII 2013. godinu sastavljaju u skladu sa važećim kontnim okvirom, prezentiraju ih na obrascima koji su propisani Pravilnicima o formi i sadržaju finansijskih izvještaja objavljenih u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 82/10”.

Članom 36. Zakona  propisano je da godišnje finansijske izvještaje čine:

–  Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju   na dan 31.12. 2013. godine;

–  Bilans uspjeha – Izvještaj o uspješnosti poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2013. godine;

–  Izvještaj o gotovinskim tokovima;

–  Izvještaj o promjenama u kapitalu;

–  Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2013. godine

–  Bilješke uz finansijske izvještaje.

U skladu sa  Pravilnikom o Dodatnom računovodstvenom izvještaju-Aneksu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 5/12, u daljem tekstu : Pravilnik), sve pravne osobe iz tačke 1. i 2. ovog Objašnjenja koje knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a  mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanoj formi obrasca  štampanog na računaru s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju i to obavezno u .xlm formatu koji se može pronaći na web stranici www.afip.ba

4) Mala preduzeća razvrstana prema kriterijumima iz člana 4. Zakona, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

–  Bilans stanja- Izvještaj o finansijskom položaju na dan  31.12. 2013. godine;

–  Bilans uspjeha-Izvještaj o finansijskoj uspješnosti za period  1.1- 31.12  2013. godine;

U skladu sa  Pravilnikom iz tačke 3. stav 3 ovog Obavještenja, sva mala preduzeća koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

5) Pravno lice koje je statusno povezano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, br: 23/99, 45/00, 2/012, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 , 63/10 i 75/13) odnosno lice koje predstavlja maticu u grupi pravnih lica dužno je sa 31.12. 2013. godine sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za 2013. godinu sa prikazom poslovnog rezultata matice na kraju poslovne godine i predati FIA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica)  zaključno dana 30. aprila 2014. godine.

6) Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja svi obveznici predaje godišnjih finansijskih izvještaja su dužni samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa odredbom iz člana 4. Zakona te  obavezno dostaviti FIA-i  Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica istovremeno sa predajom godišnjih finansijskih izvještaja.

FIA-a je dužna da ne vrši prijem finansijskih izvještaja onih obveznika koji ne dostave ispravno Obavještenje o razvrstavanju sačinjeno na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja.

7) FIA-a Sarajevo je dužna da  Federalnom ministarstvu finansija uz analizu poslovanja subjekata u Federaciji BiH za 2013 godinu obavezno u pisanoj formi dostavi podatke o broju velikih, srednjih i malih  preduzeća kao i informaciju o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2013. godinu.

8)  U skladu sa članom 37. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i  ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica kao i da su ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica- podnosioca izvještaja.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH je dužan da najdalje do isteka roka za predaju finansijskih izvještaja dostave FIA-i spisak ovlaštenih certificiranih računovođa sa važećom licencom kako bi FIA-a mogla kontrolisati primjenu odredbe iz člana 37. Zakona.

9) Pravna lica razvrstana u srednja i velika, su uz predaju godišnjih finansijskih izvještaja dužni dostaviti  i godišnje izvještaje o poslovanju iz člana 40. Zakona.

Godišnji izvještaji velikih pravnih lica i pravnih lica čiji vrijednosni papiri kotiraju na tržištu kapitala moraju sadržavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.

Mala pravna lica nisu dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju ali su dužna u bilješkama  navesti informacije o otkupu vlastitih dionica.

10) Obveznici predaje finansijskih izvještaja na osnovu godišnjeg obračuna obavezno predaju i posebne obrasce propisane posebnim zakonskim  propisima, i to: «TZ» Obračun članarina turističkim zajednicama, obrazac propisan odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 19/96 i 28/03), Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama («Službene novine Federacije BiH», br. 18/09. i 2/12) i Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama («Službene novine Federacije BiH», br. 50/03).

 11) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07).

12) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja na osnovu utvrđenog  godišnjeg obračuna dužni su da predaju i obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća obrazac „ZS“ u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03 i 22/06 i 43/10) i Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“; broj 81/08).

13) Svim obveznicima  obračuna i predaje obrazca «ONŠ», naknada za eksploataciju šuma i ostalih prihoda u skladu sa odredbama Uredbe o šumama  (“Službene novine Federacije BiH br. 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11) i Uputstva o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unaprijeđenje šuma („Službene novine Federacije BiH“ broj 44/10) koji  knjigovodstvene evidencije vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), ukazujemo na činjenicu da je Ustavni sud FBiH dao mišljenje broj. U-029/10 od 12.10 2010. godine koje je objavljeno u Službenim novinama Federacije BiH broj 77/10, da Vlada Federacije BiH nije imala ustavnu osnovu za donošenje ovakve Uredbe.

Shodno navedenom Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje  da se Uredba o šumama  mogla  primjenjivati najdalje do 06.12. 2011. godine, a ista je  objavljena u  Službenim novinama Federacije BiH broj 34/11.

Napominjemo da je Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 3/11, 6/11,9/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12, 41/12, 69/12, 93/12, 101/12 i 105/12) u poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, iza podtačke 18.5.  zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma dodata nova podtačka 18.5.a. koja glasi:

“naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima“.

Uplata prihoda vršiti će se na način propisan ovim Pravilnikom do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapređenju šuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te usklađivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

14) Nadležni organi i organizacije će od FIA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to:  «TZ» Obračun članarina turističkim zajednicama;  «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada; «ONŠ» Obračun naknada za eksploataciju šuma (zaostale uplate);te „ZS“ obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.

15) Obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja su budžetski korisnici Federacije BiH, kantona, gradova i općina  kao i  vanbudžetski fondovi.

Budžetski  korisnici i vanbudžetski fondovi su korisnici određeni članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i svoje godišnje izvještaje podnose u skladu sa odredbama iz člana 20. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:  27/12), a koji se sastoje od:

– računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika,

– analize iskaza (tekstualni dio).

Obrasci za godišnje izvještaje Budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su:

 1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR)
 2. Bilans stanja (obrazac BS)
 3. Iskaz o novčanim tokovima (obrazac NT)
 4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF)
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta (obrazac GIB)
 6. Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01)
 7. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih
 8. Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
 9.  Izvještaji o ostalim finansijskim podacima ( obrasci A, B i C).

Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac NT) sastavljaju trezori ministarstava finansija, službe za finansije i budžetski korisnici koji imaju svoje vlastite transakcijske račune.

Obrasci godišnjih izvještaja su jednoobrazni za sve budžetske korisnike na svim nivoima vlasti.

Izradi  godišnjih izvještaja na propisanim računovodstvenim obrascima, budžetski korisnici pristupit će nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knjiženja.

Budžetski korisnici izrađuju i podnose finansijske izvještaje za budžetsku godinu od  01. januara do 31. decembra.

Budžetski korisnici popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija  odnosno službi za finansije.

Uz finansijske izvještaje budžetski korisnici su dužni dostaviti i bruto bilans u elektronskoj formi.

Godišnji finansijski izvještaji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certiciranog računovođe, potpisan od strane ovlaštenog predstavnika budžetskog korisnika i ovjereni pečatom budžetskog korisnika-podnosioca.

16) Budžetski korisnici dostavljaju: 1) Račun prihoda i rashoda, 2) Bilans stanja, 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, 4) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS), i 6) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV-01), FIA-i Sarajevo u 2 ( dva) primjerka od čega jedan primjerak za potrebe Federalnog zavoda za statistiku najkasnije do 28 februara 2014. godine.

Izvještaje iz tačke 15. ovog Objašnjenja, budžetski korisnici dužni su dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije do 28. februara 2014. godine za 2013. godinu.

17) Konsolidacija izvještaja je postupak izrade jednog izvještaja iste vrste za sve budžetske korisnike u kojima se eliminišu  odnosi između budžetskih korisnika po osnovu kredita i zajmova, prihoda i rashoda i stalnih sredstava.

Konsolidovane finansijske izvještaje izrađuju ministarstva finansija kantona i Federacije.

 Konsolidaciju svih godišnjih finansijskih izvještaja za nivo Federacije vrši Federalno ministarstvo finansija.

 Konsolidacija se vrši na sljedećim obrascima:

 1. Račun prihoda i rashoda,
 2.  Bilans stanja,
 3. Izvještaj o novčanim tokovima,
 4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta.

 Za potrebe Federalnog ministarstva finansija i drugih eksternih korisnika dostavlja se i zbirni obrazac o Posebnim podacima o plaćama i broju zaposlenih.

18) Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje iz  tačke 15 ovog Obavještenja, kantonalnim ministarstvima finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima i Federalnom ministarstvu finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija vrše konsolidaciju izvještaja na nivou kantona. Takvi izvještaji služe  za kantonalni nivo vlasti.

Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju godišnje konsolidovane  izvještaje za budžete općina i gradova i godišnje izvještaje za budžete kantona, Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo finansija konsoliduje izvještaje za nivo Federacije  BiH do 25. aprila tekuće godine, za prethodnu godinu i dostavlja Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine.

19) Budžetski korisnici dužni su da uz godišnje računovodstvene izvještaje dostave i tekstualni izvještaj u kome će obrazložiti izvršenje budžeta sa posebnim osvrtom na odstupanja ostvarenih od planiranih prihoda i rashoda po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

Budžetski korisnici dužni su da podnesu informaciju o događajima poslije datuma pod kojim je bilans sastavljen do dana sastavljanja informacije, ako ti događaji utiču na stanje imovine i na bilans rashoda i prihoda izvještajne godine.

20) Pored navedenih, Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da uz finansijske izvještaje, predaju i posebne obrazce i to:

 – Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih.

21) Pravna lica iz tač. 1. i 2. ovog Objašnjenja u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH br: 63/03 i 9/09) i Pravilnika o dodatnom računovodstvenom izvještaju-Anexu („Službene novine Federacije BiH broj: 5/12) obavezno podnose i posebne obrasce sa podacima koji se koriste za potrebe statističkih istraživanja iz oblasti nacionalnih računa, a u svrhu izračunavanja Bruto domaćeg proizoda (GDP-a) i investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

  – «Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2013. godinu” (obrazac StatAneks). Ovaj obrazac podnose sve pravne osobe obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća);

   – «Godišnji izvještaj o investicijama za 2013 godinu» (obrazac INV – 01). Ovaj obrazac podnose sve pravne osobe obveznici predaje godišnjeg obračuna, bez obzira da li su imali ili nisu ulaganja u stalna sredstva.

22) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna za period I – XII 2013. godine popunjavat će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

23) Prijem kontrolu i obradu godišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o godišnjem obračunu za period   I-XII 2013.god. vršit će FIA-a Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim izvještajima koji odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije .

24) Zanavedeni obračunski period obavezno se sastavlja porezni bilans i predaje nadležnoj organizacijonoj jedinici  Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u roku iz člana 38. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH br. 36/08, i 79/08) u kojem je propisano da se porezni bilans podnosi u roku od 30 dana po isteku roka koji je propisan za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja  odnosno do 28. marta 2014. godine.

25) Pravna lica koja su obveznici revizije za 2013. godinu, u skladu sa članom 49. Zakona dužna su dostaviti revizorske izvještaje FIA-i Sarajevo sa priloženim revidiranim finansijskim izvještajima, najkasnije do 31.12. 2014. godine.

26) Svi obveznici  izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja za period I–XII 2013. godine su dužni  pridržavati se ovog Objašnjenja

Related Posts