fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

OBAVJEŠTENJE o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2014

O B J A Š NJ E NJ E

O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU

ZA PERIOD I. – VI. 2014. GODINE

Obaveza sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja za pravna lica uz obaveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) propisana je čl. 33., 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09 – u daljem tekstu: Zakon). Pravna lica su dužna sastaviti finansijske izvještaje za period I-VI 2014. godine i iste su, shodno odredbi iz člana 44. Zakona, predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 31. jula 2014. godine.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po periodičnom obračunu za 2014. godinu, Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje:

1)    Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za prvo polugodište 2014. godine su: privredna društva, banke, društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, štedno-kreditne zadruge, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji.

2)    U skladu sa članom 38. Zakona, obveznici iz tačke 1. ovog Objašnjenja, su sva pravna lica koja su razvrstana u velika i srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom.

Sva pravna lica bila su dužna izvršiti razvrstavanje na mala, srednja i velika u skladu sa članom 4. Zakona, zavisno od pokazatelja utvrđenih na dan sastavljanja godišnjeg obračuna za 2013. godinu i ta Obavještenja o razvrstavanju priložiti uz godišnje finansijske izvještaje za 2013. godinu i dostaviti Ovlaštenoj agenciji, prema sjedištu pravnog lica.

3)    Nezavisno od kategorije u koju su razvrstana, a u skladu sa odredbama člana 4. Zakona, pravna lica čijim se vrijednosnim papirima trguje na tržištima kapitala ili su u postupku pripreme za izlazak na finansijska tržišta, obavezna su sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje.

4)    Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije, ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

5)    Obveznici iz ovog Objašnjenja podnose po dva primjerka propisanih finansijskih izvještaja na obrascima, u skladu sa objavljenim Pravilnicima o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja, koji su objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10 i to:

– Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 30. 06. 2014. godine;

– Bilans uspjeha – Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do

30.06.2014. godine;

– Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima;

– Izvještaj o promjenama na kapitalu;

– Bilješke uz finansijske izvještaje.

6)    Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanoj formi obrasca štampanog na računaru s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju.

7)    U skladu sa članom 37. stav 2. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovođe i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica – podnositelja izvještaja.

8)    Izuzetno od odredbi iz tačke 1. Objašnjenja, budžetski korisnici iz člana 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 102/13, 13/14) periodične izvještaje podnose propisane u skladu sa članom 5. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/12).

9)    Budžetski korisnici popunjene obrasce dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije. Nadležno ministarstvo finansija, odnosno služba, vrši kontrolu formalne, računske i logičke ispravnosti primljenih izvještaja i njihovo objedinjavanje.

Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti periodične izvještaje od 01. januara do 30. juna, općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima finansija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane periodične izvještaje za nivo općina i gradova dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija, a periodični izvještaj za budžet kantona dostavljaju Kantonalnoj vladi i Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija za period od 01. januara do 30. juna, u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda.

Kantonalna ministarstva finansija konsoliduju izvještaje na nivou kantona, u roku od 5 dana po izradi konsolidovanih općinskih i gradskih periodičnih izvještaja za budžet kantona.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje periodične izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima i Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija za periode od 01. januara do 30. juna, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Federalni budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične obračune za periode od 01. januara do 30. juna, Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija sačinjava periodični izvještaj za budžet Federacije Bosne i Hercegovine i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i na konsolidaciju za periode od 01. januara do 30. juna, u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda.

Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija konsoliduje izvještaje na nivou Federacije od 01. januara do 30. juna u roku od 15 dana po isteku rokova za dostavu periodičnih izvještaja budžetskih obveznika propisanih u tački 9. (alineje 3. i 7.) ovog Objašnjenja i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

10) Pored navedenih Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, a radi praćenja kretanja podataka o visini plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna, dužni su, uz finansijske izvještaje, predati i poseban obrazac, čiji je naziv:

-Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

11) U skladu sa Pravilnikom o Dodatnom računovodstvenom izvještaju -Aneksu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/12), sve pravne osobe koje vode knjigovodstvo u skladu s kontnim okvirom za privredna društva, sastavljaju i podnose Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj uz polugodišnje finansijske izvještaje.

12) Obveznici predaje finansijskih izvještaja na osnovu polugodišnjeg obračuna obavezno predaju i posebne obrasce propisane posebnim zakonskim propisima, i to: „TZ“ Obračun članarina turističkim zajednicama, obrazac propisan odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 28/03), Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 18/09 i 2/12) i Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 50/03).

13) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/07).

14) Obveznici predaje finansijskih izvještaja obavezno predaju i Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj posebnoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obrazac „ZS”,u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03 i 22/06 i 43/10) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/08).

15) Nadležni organi i organizacije preuzet će od Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) i koristiti za svoje potrebe posebne podatke iskazane na obrascima i to: «TZ» Obračun članarina turističkim zajednicama; te „ZS“ Obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.

16) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna za period I – VI 2014. godine popunjavat će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

17) Prijem i obradu polugodišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o polugodišnjem obračunu za period I -VI 2014. godine vršit će Agencija iz ovog Objašnjenja prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim iskazima koje odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije.

18) Za navedeni obračunski period ne sastavlja se i ne predaje Porezni bilans.

19) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja – polugodišnjeg obračuna, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka za period I – VI 2014. godine dužni su se pridržavati ovog Objašnjenja.

(Obavještenje izdalo Federalno minitarstvo finansija, Broj: 04-14-4113/14)

Related Posts