fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načina vođenja trgovačke knjige

U „Sl. novine FBiH“, broj 97/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige koji će se primjenjivati od 01.01.2018. godine.

Preciziran je način vođenja trgovačke knjige: pisani oblik, ručno ili elektronski, tako da omogućava kontrolu prometa, te je propisano da se potpisuje i ovjerava od strane odgovornog lica trgovca prije unosa podataka (dakle, više ne i od strane organa općine, grada ili kantona nadležan za poslove privrede).

Nadalje, jasno je propisano da ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti na način da uz cijenu oznake robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi.

Napominjemo, ranijim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  (“Sl. novine FBiH, broj 79/17) brisana je kaznena odredba u vezi prethodno navedenog (ranije obaveznog) načina povezivanja istaknutih cijena sa prijemnim listom ili red. br. zaduženja u TK preko označavanja rednog broja iz TK  i godine zaduženje.

Propisan je način evidentiranje kala, rastura, kvara i loma u skladu sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka upotrebe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr.), tj. vrši se storno knjiženjem u koloni 4.

Sadržaj svih ostalih izmjena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige možete pronaći na sljedećem linkuPravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodjena TK – izmjene i dopune

Related Posts