Icon

ZAKON O KONTROLI CIJENA

Članak 1.
Ovim zakonom urenuju se odnosi u kontroli cijena proizvoda i usluga na
jedinstvenom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i
utvrnuju prava i obaveze nadležnih organa Federacije, kantona, grad i općina (u daljem
tekstu: nadležni organi) u vršenju kontrole cijena.

Icon

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FEDERACIJE BIH

Član 1
Ovim zakonom uređuje se: obavljanje i uvjeti za obavljanje trgovine na veliko, trgovine na
malo i trgovačkih usluga, osnivanje i prestanak rada trgovačke radnje, posebni oblici obavljanja
trgovine, način formiranja cijena, zaštita potrošača i nedopušteno trgovanje, ograničenje
obavljanja trgovine, nadzor nad primjenom ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za
obavljanje trgovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija
BiH).

Icon

ZAKON O KONTROLI CIJENA FBIH

Ovim zakonom uređuju se odnosi u kontroli cijena proizvoda i usluga na
jedinstvenom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i
utvrđuju prava i obaveze nadležnih organa Federacije, kantona, grad i općina (u daljem
tekstu: nadležni organi) u vršenju kontrole cijena.

Icon

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Icon

PRAVILNIK O USLOVIMA PRODAJE U TRGOVINI NA MALO

Icon

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Član 1.
(Predmet Zakona)
(1) Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti
poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i
poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu,
kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i
zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže
sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i
drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne
okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom
zdravlja na radu.
(2) Posebna zaštita se propisuje radi očuvanja duševnog i
tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi
mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite lica sa
invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg
oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i
očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama
primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Icon

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.
(Predmet zakona)
Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko
osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem
tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i invalidsko
osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu
(u daljnjem tekstu: dobrovoljno osiguranje), kao i prava i obaveze
na osnovu tih osiguranja.

Icon

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Icon

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA I DRUGIM LICIMA

Icon

OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR FBIH 2016

Icon

ODLUKA O VISINI DOPRINOSA ZA PIO U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA

Icon

ZAKON O RADU

Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.