Kalendar indireknih poreza u FBiH

KALENDAR INDIREKTNIH POREZA U FBIH

POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST                                                                                                                                         (mjesečno obračunavanje, izvještavanje i plaćanje)

Ko?

Vrsta obaveza

Dokument

Primalac

Rok

PDV OBAVEZNIK

Ispostavljanje porezne fakture

Porezna faktura

Kupac-primalac dobara ili usluga

Zadnji datum u mjesecu

Prijem i evidentiranje faktura od dobavljača

Faktura ili drugi važeći dokument o prijemu

PDV obaveznik

Do 10-tog narednog mjeseca

Sastavljanje i podnošenje PDV prijave

PDV prijava

UINO- Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje PDV-a

Virmanski nalog

UINO- Jedinstveni račun

Do 10-tog narednog mjeseca

AKCIZE

Ko?

Vrsta obaveza

Dokument

Primalac

Rok

Uvoznik naftnih derivata

Plaćanje putarine i akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun UINO

Prilikom uvoza prema JCI

Proizvođač naftnih derivata

Prijava putarine i akcize

Obrazac PDA

UINO Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje putarine i akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Uvoznici i proizvođači duhanskih prerađevina

Prijava akcize (proizvođači)

Obrazac PDA

UINO Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Prilikom preuzimanja markice

Uvoznici i proizvođači alkohola i alkoholnih pića

Prijava akcize (proizvođači)

Obrazac PDA

UINO Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Prilikom uvoza prema JCI

Uvoznici i proizvođači bezalkoholnih pića

Prijava akcize (proizvođači)

Obrazac PDA

UINO Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Prilikom uvoza prema JCI

Uvoznici i proizvođači piva

Prijava akcize (proizvođači)

Obrazac PDA

UINO Regionalni centar

Do 10-tog narednog mjeseca

Plaćanje akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Prilikom uvoza prema JCI

Uvoznici kafe i prerađevina od kafe

Plaćanje akcize

Virmanski nalog

Jedinstveni račun

Prilikom uvoza prema JCI